نکات طراحی سیستم‌های صفحه‌بندی

نکات طراحی سیستم‌های صفحه‌بندی

توضیحات

در جلسه چهل و چهارم سیستم عامل دکتر حقیقت ویژه کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور دکتری کامپیوتر، کنکور ارشد آی تی و کنکور دکترای آی تی، ششمین قسمت از فصل هشتم (آخر) سیستم عامل با عنوان «نکات طراحی سیستم‌های صفحه‌بندی» در انتهای مبحث صفحه‌بندی مجازی ارائه می‌شود. ابتدا در مورد حداقل حافظه فيزيكی مورد نياز برای اجرای یک فرایند و نیز حداقل تعداد قاب لازم برای اجرای مطلوب و قابل قبول یک فرایند صحبت می‌شود. سپس مفهوم کوبيدگی (Thrashing) مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنگاه در مورد مفاهیم صفحه بندی درخواستی (demand paging)، پیش صفحه بندی (Pre paging)، صفحه بندی درخواستی محض (pure demand paging) و پراکندگی پویا و ایستا و مدل مجموعه کاری (working set model) بحث دقیقی به میان آمده و یک تست کنکور کارشناسی ارشد در این رابطه مطرح و کاملاً تشریح و تحلیل می‌شود. سپس سياست‌های تخصيص محلی در برابر سراسری تشریح و مورد مقایسه قرار می‌گیرند. سپس تخصیص ایستا و پویا مقایسه شده و الگوریتم فركانس نقص صفحه (PFF: Page Fault Frequency) و کاربرد آن توضیح داده می‌شود. سپس نمودار نشان دهنده نرخ نقص صفحه به عنوان تابعی از تعداد قاب های صفحه تخصيص يافته مورد تحلیل قرار می گیرد. در ادامه نمودار اثر درجه چندبرنامگی بر كارايی CPU تحلیل می‌شود. آنگاه ناهنجاری بليدی (Belady Anomaly) و الگوريتم های پشته (Stack algorithms) غیر پشته با مثال عددی در مورد FIFO تدریس می‌شود. سپس با ارائه روابط سربار جدول صفحه و سربار تکه تکه شدن داخلی و سربار صفحه بندی و مشتق گیری از آن رابطه اندازه صفحه بهینه برای به حداقل رساندن این سربار استخراج و تشریح شده و یک مثال عددی مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل