سیستم عامل چیست و چرا سیستم عامل؟

سیستم عامل چیست و چرا سیستم عامل؟

توضیحات

در جلسه اول سیستم عامل با عنوان «سیستم عامل چیست و چرا سیستم عامل؟»، اهداف این درس، سر فصل ها، منابع درس و میزان اهمیت درس گفته می شود. همچنین مفاهیم پایه ای مثل تعریف سیستم عامل، فرایندها و منابع ارائه می شود. هسته و پوسته سیستم عامل معرفی می شود. همچنین در این جلسه فراخوان های سیستمی و فرمان ها مطالعه و با یکدیگر مقایسه می گردد. دو وظیفه و نقش مهم سیستم عامل شرح داده شده و جنبه های مختلف مدیریتی سیستم عامل مورد بررسی قرار می گیرد.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

سیستم عامل