ساده‌سازی با جدول کارنو (2)

ساده‌سازی با جدول کارنو (2)

توضیحات

در جلسه یازدهم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «ساده سازی با جدول کارنو (2)»، ادامه فصل سوم درس مدارهای منطقی، یعنی فصل «ساده‌سازی»، ارائه می‌شود. در این جلسه، جدول کارنو چهار متغیره مطرح و شرح داده می‌شود. در این زمینه ابتدا نحوه چیدمان مین‌ترم ها در جدول کارنو و چگونگی کدگذاری سطرها و ستون‌های جدول با ذکر دلایل علمی مربوطه مفصلاً شرح داده می‌شود. همچنین Cubeهای یک خانه‌ای، دو خانه‌ای، چهار خانه‌ای و هشت خانه‌ای و نحوه استخراج کدهای ساده شده مربوطه مورد بحث قرار می‌گیرند. سپس با تشریح چهار قاعده مهم ساده‌سازی با جدول کارنو 1) قانون پوشش (پوشش همه مین‌ترم‌ها) 2) قانون عامل اولیه بودن Cubeها (انتخاب Cubeهای بزرگ‌تر) 3) قانون کمینه بودن تعداد cubeها 4) قانون شروع از مین‌ترم ها یا ماکسترم های منزوی، این روش به طور مفصل شرح داده می‌شود. سپس PIها به دو دسته ضروری و غیرضروری تقسیم می‌شود. در انتها نحوه یافتن تمامی Prime Implicantها و مشخص کردن EPI ها (Essential Prime Implicant ها) ارائه می‌شود. این جلسه با 8 مثال خوب و حل تشریحی آنها همراه است تا این بحث مهم کاملاً برای دانشجویان جا بیفتد.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.