سیستم اعداد بدون علامت

سیستم اعداد بدون علامت

توضیحات

در جلسه اول درس مدار منطقی، سرفصل های درس، کاربرد این کلاس و منابع مطالعاتی مدار منطقی تبیین می شود. در ادامه سیستم اعداد بدون علامت صحیح و کسری در مبناهای مختلف و تبدیل اعداد از یک مبنا به مبنای دیگر تشریح می شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.