ماشین با حالات محدود (FSM)

ماشین با حالات محدود (FSM)

توضیحات

در جلسه بیست و هفتم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «ماشین با حالات محدود (FSM)»، بخش اول فصل نهم درس مدارهای منطقی، یعنی فصل «ماشین با حالات محدود (FSM) و مدارات ترتیبی سنکرون» تدریس می‌شود. در این جلسه ابتدا FSM به صورت صوری (Formal) تعریف می‌شود. سپس با یک مثال نحوه به دست آوردن حالت‌ها و خروجی ها برای یک FSM با رشته ورودی دلخواه آموزش داده می‌شود. سپس نمایش FSM با نمودار حالت (State Diagram) و نیز جدول حالت (State Table) تدریس می‌شود. سپس مراحل سنتز FSM مورد بحث و بررسی دقیق قرار می‌گیرد. پس از آن محاسبات زمانی و تأخیرها و نقش آن در پایداری مدار بررسی می‌گردند. آنگاه FSMهای Mealy و Moore مقایسه شده و روش تشخیص آنها از روی نمودار حالت و جدول حالت و مدار نهایی آموزش داده می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.