طراحی FSMهای Moore و Mealy و ساده‌سازی

طراحی FSMهای Moore و Mealy و ساده‌سازی

توضیحات

در جلسه بیست و هشتم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «طراحی FSMهای Moore و Mealy و ساده‌سازی»، بخش دوم فصل نهم درس مدارهای منطقی، یعنی فصل «ماشین با حالات محدود (FSM) و مدارات ترتیبی سنکرون» تدریس می‌شود. ابتدا طراحی FSM از نوع Moore با یک مثال مقایسه کننده سریال آموزش داده می‌شود. سپس طراحی FSM سیستم بازشناسی الگو به دو روشMealy و Moore با یک مثال کاملاً شرح داده می‌شود. آنگاه با رسم خروجی FSMهای Mealy و Moore سیستم بازشناسی الگوی طراحی شده نحوه استخراج حالت‌ها و خروجی‌ها دقیقاً تشریح می‌گردد. سپس مزایای طراحی Moore نسبت به طراحی Mealy مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت ساده‌سازی FSM تدریس می‌گردد. حل تشریحی یک تست در مورد FSM فلیپ‌فلاپ‌ها پایان بخش این فصل مهم خواهد بود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.