کدگذاری (Coding)

کدگذاری (Coding)

توضیحات

در جلسه سوم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «کدگذاری (Coding)»، روش های کدگذاری داده ها در سیستم های دیجیتال و ویژگی ها و خواص هر کدام از این روش ها تشریح می شود. کدگذاری کاراکترها با استاندارد ASCII و نیز کدگذاری تصاویر و سایر داده ها مورد بررسی قرار می گیرد. کدگذاری اعداد به روش BCD (Binary Coded Decimal) مورد مطالعه قرار می گیرد و روش جمع در BCD تشریح می شود. کدهای وزن دار و Excess-3 مورد بررسی قرار گرفته و چهار کد وزن دار مورد مقایسه قرار می گیرد و خواص و ویژگی ها و کاربردهای هر کدام با یکدیگر مقایشه می شود. وزن دار یا بی وزن بودن و خود مکمل بودن از ویژگی های مهم جدول مقایسه ای این روش هاست. سپس مفهوم فاصله همینگ شرح داده می شود و در ادامه در مورد کد گری و انواع آن بحث می شود. در این مبحث، کد گری انعکاسی (Reflecting Gray Code) و کد گری حلزونی (Spiral Gray Code) و کد گری سه افزا یا افزونی سه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین در این جلسه چندین مثال و تست به صورت کاملاً تشریحی حل می شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.