نمایش استاندارد توابع

نمایش استاندارد توابع

توضیحات

در جلسه هفتم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «نمایش استاندارد توابع»، ادامه فصل دوم درس مدارهای منطقی، یعنی فصل «جبر بول، جبر سوئیچ‌ها و مدارهای منطقی»، ارائه می‌شود. در این درس، تعاریف و مفاهیم پایه مربوط به نمایش استاندارد توابع، از جمله حرف یا لیترال (LT)، عبارت ضربی (Product term) یا به اختصار PT و عبارت جمعی (Sum term) یا به اختصار ST شرح داده می‌شوند. سپس عبارت «جمع حاصل‌ضرب‌ها» (Sum of Products) یا به اختصار SOP و نیز عبارت «ضرب حاصل‌جمع‌ها» (Product of Sums) یا به اختصار POS تعریف می‌شود. در ادامه، نمایش استاندارد یک تابع، که در واقع نمایش آن تابع با عبارات جبری SOP یا POS است معرفی می‌گردد. بعد از آن، مین‌ترم‎‌ها و ماکس‌ترم‌ها معرفی شده و نقش آنها در نمایش کانونی توابع مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس 4 قضیه اساسی جبر سوئیچ‌ها مطرح و به صورت شهودی اثبات می‌گردد. در انتها مفاهیم مهمی مثل منطق کامل، گیت‌های پایه، تبدیل توابع به فرم کانونی به دو روش افزودن متغیر و روش تستی باینری مورد بحث و بررسی دقیق قرار می‌گیرد. این مطالب با چندین نکته کنکوری و 7 تست تألیفی و کنکور و حل کاملاً تشریحی تست‌ها همراه است.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.