سوئیچ‌ها

سوئیچ‌ها

توضیحات

در جلسه هفدهم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «سوئیچ‌ها»، ادامه فصل چهارم درس مدارهای منطقی، یعنی فصل «منطق‌های چند مقداره»، تدریس می‌شود. در این جلسه ابتدا سوئیچ تعریف می‌شود. سپس سوئیچ‌های Active High Control یا N Switch و سوئیچ‌های Active Low Control یا P Switch و نحوه عملکرد آنها و علامت اختصاری‌شان ارائه می‌گردد. سپس نشان داده می‌شود که مجموعه سوئیچ‌ها یک منطق کامل است. در این رابطه می‌دانیم {nand} یک منطق کامل است. کافی است نشان داده شود که می‌توان به وسیله مجموعه سوئیچ‌ها گیت nand را پیاده کرد. سپس 6 نکته مهم در مورد سوئیچ‌ها بیان شده و در مورد آنها بحث می‌شود. در انتها مشکل سوئیچ‌های P و N شرح داده می‌شود و برای رفع آن، سوئیچ‌های C یا گیت انتقال (T-gate) ارائه می‌شود. باید به ازای هر سیگنال کنترلی مکمل آنرا نیز در اختیار داشته باشیم تا بتوان از C-Switch (T-gate) استفاده کرد.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.