توابع منطقی

توابع منطقی

توضیحات

در جلسه ششم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «توابع منطقی»، ادامه فصل دوم درس مدارهای منطقی با عنوان «جبر بول، جبر سوئیچ‌ها و مدارهای منطقی» ارائه می‌شود. در این درس، تعاریف مهمی مثل متغیر منطقی، عملیات منطقی، عبارات جبری و توابع منطقی مطرح شده و نشان داده می‌شود که ضابطه یک تابع منطقی با چندین گزاره جبری و فقط با یک جدول حقیقت قابل تبیین است. مفهوم درخت عبارت که بیان‌گر یک مدار منطقی است و نمایش آن با درخت عادی و درخت گیت‌های منطقی از مطالب مهم این جلسه است. همچنین در مورد پیاده‌سازی گیت‌های منطقی، تأخیر انتشار و محاسبه پیچیدگی سخت‌افزار مطالب مهمی با چندین مثال ارائه می‌شود. سپس در مورد تعداد کل توابع k متغیره در جبر سوئیچ‌ها مطالب مهمی ارائه می‌شود. در انتها تعداد کل توابع دو متغیره را محاسبه و عالئم و اشکال و عملکرد تمامی 16 تابع 2 متغیره ممکن مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. این مطالب با چندین نکته کنکوری و 10 مثال و حل کاملاً تشریحی مثال‌ها همراه است.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.