منطق سه مقداره و چهار مقداره

منطق سه مقداره و چهار مقداره

توضیحات

در جلسه شانزدهم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «منطق سه مقداره و چهار مقداره»، فصل چهارم درس مدارهای منطقی، یعنی فصل «منطق‌های چند مقداره»، آغاز می‌شود. تا اینجا باجبر سوئیچ‌ها و منطق دومقداره آشنا شدیم. اما در دسته بسیار مهمی از مدارهای منطقی حالت سومی وجود دارد که ما آن را با Z نشان می‌دهیم. به این منطق، منطق سه مقداره گفته می‌شود. در این منطق سه وضعیت وجود دارد: (0, 1, Z). در منطق سه مقداره اینکه سیم به هیچ جا وصل نباشد را با مقدار Z به معنای High-Z یا high-impedence نشان می‌دهیم. از مهم‌ترین اعمال و توابع جدید در این منطق، بافرهای سه حالته هستند که در این جلسه تعریف می‌شوند. سپس نشان می‌دهیم که مجموعه بافرهای سه حالته منطق کامل‌اند.یعنی می‌توان همه توابع را با بافرهای سه‌حالته پیاده کرد. این امر را با ساخت گیت‌های and و not (که نشان می‌دهیم منطق کامل‌اند) با بافر سه حالته اثبات می‌کنیم. سپس منطق چهار مقداره را معرفی کرده و در این منطق چهار وضعیت (0, 1, Z, U) را شرح می‌دهیم. در انتها نشان می‌دهیم که در منطق چهار مقداره می‌توان به سیم به عنوان یک مؤلفه منطقی (component) نگاه کرد و برای آن جدول حقیقت رسم نمود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.