قواعد کواین–مک کلاسکی

قواعد کواین–مک کلاسکی

توضیحات

در جلسه نهم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «قواعد کواین–مک کلاسکی»، ادامه فصل سوم درس مدارهای منطقی، یعنی فصل «ساده‌سازی»، ارائه می‌شود. در این جلسه، ابتدا سعی می‌شود که بر اساس خلاقیت فردی با استفاده از 6 اصل و چندین قضیه جبر سوئیچ‌ها مدارهای دو طبقه به فرم SOP یا POS را ساده‌ نماییم. سپس با توجه به سختی این داستان به یک روش کلاسیک و اصول‌مند برای ساده‌سازی روی می‌آوریم (یعنی روش کواین و مک کلاسکی). در این روش دو قاعده مهم کواین - مک کلاسکی یعنی قاعده تکرار و قاعده همجواری به تفصیل شرح داده می‌شود. یاد می‌گیریم که این دو قاعده به تنهایی به جای 6 اصل و 8 قضیه جبر سوئیچ‌ها می‌توانند ما را به ساده‌ترین عبارت ممکن برسانند. همجواری مهم‌ترین قاعده ساده‌سازی است و قاعده تکرار (که به تنهایی کاری در جهت ساده‌سازی نمی کند) کمک می‌کند که زمینه لازم برای استفاده بیشتر از قاعده همجواری فراهم گردد. این قواعد، پایه علمی جدول کارنو است که موضوع اصلی جلسات مهم بعدی درس مدارهای منطقی است.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

مدار منطقی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.