سیستم اعداد بدون علامت

سیستم اعداد بدون علامت

توضیحات

در جلسه اول درس مدار منطقی، سرفصل های درس، کاربرد این کلاس و منابع مطالعاتی مدار منطقی تبیین می شود. در ادامه سیستم اعداد بدون علامت صحیح و کسری در مبناهای مختلف و تبدیل اعداد از یک مبنا به مبنای دیگر تشریح می شود.

دوره مدار منطقی دکتر ابوالفضل حقیقت

کلاس مدار منطقی دکتر حقیقت با 28 سال تجربه تدریس در دانشگاه ها و موسسات مختلف آموزش عالی به همه علاقه مندان این درس و داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و دکترای معماری کامپیوتر اکیداً توصیه می شود.