مفهوم ساده‌سازی

مفهوم ساده‌سازی

توضیحات

در جلسه هشتم مدار منطقی دکتر حقیقت، با عنوان «مفهوم ساده‌سازی»، فصل سوم درس مدارهای منطقی، یعنی فصل «ساده‌سازی»، آغاز می‌شود. در این درس، اهداف و مفاهیم پایه ساده‌سازی توابع منطقی و عبارات مربوطه شرح داده می‌شود. می‌فهمیم که عبارت حاصله باید سریع‌ترین (از نظر عمق یا تعداد طبقات مدار) و ساده‌ترین (از نظر حجم سخت‌افزار و تعداد ورودی گیت) عبارت ممکن باشد. یاد می گیریم که هر تابعی را می‌توان به فرم SOP کانونی (جمع مین‌ترم‌ها) و POS کانونی (ضرب ماکس‌ترم‌ها) نوشت. بنابراین می‌توان هر تابعی را حداکثر با دو طبقه پیاده‌سازی کرد. به منظور پیاده کردن ساده‌ترین مدار در میان سریع‌ترین‌ها باید ساده‌ترین مداری را پیدا کنیم که با SOPها و POSها متناظر است.