نمودار 3

نمودار 3

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • نمودار عنکبوتی یا رادار یا وب (Radar) o درج نمودار رادار (Radar) o درج نمودار رادار با نشانگر (Radar with Markers) o درج نمودار رادار توپر (Filled Radar) o موارد استفاده از نموادار رادار • نمودار درختی (Treemap) o ساختار سلسله مراتبی o دلایل استفاده از نمودار درختی • نمودار Sunburst • نمودار هیستوگرام (Histogram) o درج نمودار هیستوگرام (Histogram) o فراوانی و چگالی فراوانی o فرق نمودار هیستوگرام با ستونی o درج نمودار پارتو (Pareto)