الگو 2

الگو 2

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • ساخت استایل جدول • ساخت استایل برای عنوان جدول با استفاده از لیست چند سطحی • ساخت استایل برای عنوان شکل با استفاده از لیست چند سطحی • ساخت استایل برای فرمول با استفاده از لیست چند سطحی