نمودار 2

نمودار 2

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • درج نمودارهای مساحتی (Area)، مساحتی پشته‌ای (Stacked Area)، مساحتی پشته‌ای %100 (100% Stacked Area) ، مساحتی سه بعدی (3-D Area)، مساحتی پشته‌ای سه بعدی (3-D Stacked Area)، مساحتی پشته‌ای %100 سه بعدی (3-D 100% Stacked Area) • دلیل استفاده از نمودار مساحتی پشته‌ای • روند صعودی یا نزولی (Add Trendline) • نمایش ضریب تعیین نمودار • درج نمودارهای نقطه‌ای یا پراکندگی (Scatter)، نقطه‌ای با خطوط منحنی و نشانگر (Scatter with Smooth Lines and Markers)، نقطه‌ای با خطوط منحنی (Scatter with Smooth Lines)، نقطه‌ای با خطوط مستقیم و نشانگر (Scatter with Straight Lines and Markers)، نقطه‌ای با خطوط مستقیم (Scatter with Straight Lines)، حبابی (Bubble)، حبابی سه بعدی (3-D Bubble) • درج نمودارهای سهام شامل نمودار High-Low-Close (HLC)، Open-High-Low-Close (OHLC)، Volume-High-Low-Close (VHLC)، Volume-Open-High-Low-Close (VOHLC) • نوسان قیمت سهام • قیمت شروع و پایان سهام • حجم سهام • درج نمودارهای سطح شامل سطحی سه بعدی (3-D Surface)، سطحی سه بعدی سیمی (Wireframe 3-D Surface)، کانتور (Contour)، کانتور سیمی (Wireframe Contour)