جدول 2

جدول 2

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • انتخاب (Select) o انتخاب خانه (Select Cell) o انتخاب ستون (Select Column) o انتخاب سطر (Select Row) o انتخاب جدول (Select Table) • حذف (Delete) o حذف خانه (Delete Cells) o حذف ستون (Delete Columns) o حذف سطر (Delete Rows) o حذف جدول (Delete Table) • درج (Insert) سطر، ستون و خانه • تقسیم جدول (Split Table) • تقسیم خانه‌ها (Split Cells) • ترکیب خانه‌ها (Merge Cells) • حذف حاشیه جدول (Eraser) • درج جدول تو در تو • پنجره خصوصیات جدول (Properties) o محل قرار گرفتن جدول نسبت به متن o جهت راست به چپ (Right-to-left) و چپ به راست (Left -to- right) جدول • خودکارسازی اندازه جدول (AutoFit) o خودکارسازی اندازه جدول نسبت به متن(AutoFit Contents) o خودکارسازی اندازه جدول بر اساس پنجره (AutoFit Window) o عرض ثابت ستون‌ها (Fixed Column Width) • اندازه خانه‌ها (Cell Size) o عرض(Width) و ارتفاع(Height) خانه‌ها • یکسان کردن عرض خانه‌ها (Distribute Width) و یکسان کردن ارتفاع خانه‌ها (Distribute Height)