تنظیمات صفحه 1

تنظیمات صفحه 1

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • تنظیم حاشیه یا فضای خالی اطراف صفحه (Margins) • جهت کاغذ (Orientation) • اعمال تنظیمات به تمام سند (Whole document)، بخشی از سند (This section) یا از این نقطه به بعد (This point forward) • شیرازه (Gutter) • تنظیم حاشیه آینه‌ای (Mirrored) • تنظیمات دو صفحه در یک ورق ( 2pages per sheet) • تنظیمات تای کتاب (Book fold) • انفصال صفحه (Page Breaks) • انفصال ستون (Column Breaks) در حالت روزنامه‌ای • انفصال سِکشِن یا سکشن‌بندی (Section Breaks) • چند ستونی کردن • تنظیمات چند ستونی