کلیپبورد

کلیپبورد

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • انتخاب با کشیدن و رها کردن (drag and drop) • کات یا بریدن (Cut) • کپی کردن (Copy) • حافظه کلیپبورد • استفاده و تنظیمات حافظه کلیپ‌بورد • چسباندن یا پِیست (Paste) o پِیست با حفظ فرمت مبدأ (Keep Source Formatting) o پِیست با حفظ فرمت مقصد (Merge Formatting) o پِیست متن محض o پِیست متن به صورت عکس • تنظیمات کات (Cut)، کپی (Copy) و پِیست (Paste) • کپی قالب‌بندی یا فرمت پِینتِر (Format Painter)