سرصفحه و پاصفحه

سرصفحه و پاصفحه

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • درج و حذف سرصفحه (Header) و پاصفحه (Footer) • تنظیم فضای سرصفحه و پاصفحه • سرصفحه و پاصفحه متمایز برای صفحه اول • سرصفحه و پاصفحه متمایز برای صفحه‌های زوج و فرد • ویرایش و طراحی سرصفحه • شماره‌گذاری متمایز صفحه‌ها برای بخش‌های متمایز