جدول 1

جدول 1

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • درج جدول (Insert Table) • اعمال استایل به جدول درج شده • اعمال تنظیمات متمایز به سطر اول (Header Row) و آخر (Total Row) و ستون اول (First Column) و آخر (Last Column). • تنظیمات متمایز برای سطرها و ستون‌های فرد و زوج (Banded Rows & Banded Columns) • انتخاب کل جدول، سطر، ستون و خانه‌های جدول به صورت پیوسته و ناپیوسته • حذف جدول و حذف محتوی جدول • خطوط(Borders) و پس‌زمینه (Shading) جدول o رنگ (Pen Color)، ضخامت (Line Width) و استایل (Line Style) خطوط o درج خط مورب (Diagonal Up Border) و (Diagonal Down Border) o فعال کردن حالت توری خطوط (View Gridlines)