نمودار 1

نمودار 1

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • درج نمودارهای ستونی شامل نمودار ستونی خوشه‌ای (Clustered Column)، پشته‌ای (Stacked Column)، پشته‌ای %100 (100% Stacked Column) ، خوشه‌ای سه بعدی (3D Clustered Column)، پشته‌ای سه بعدی (3D Stacked Column)، پشته‌ای %100 سه بعدی (3D 100% Stacked Column) ، سه بعدی (3D Column) • درج نمودارهای خطی شامل نمودار خطی (Line)، خطی پشته‌ای (Stacked Line)، خطی پشته‌ای %100 (100% Stacked Line) ، خطی با نشانه‌ها(Line with Markers)، خطی پشته‌ای با نشانه‌ها (Stacked Line with Markers)، خطی پشته‌ای %100 با نشانه‌ها (100% Stacked Line with Markers) ، خطی سه بعدی (3-D Line) • درج نمودار دایره‌ای (Pie)، دایره‌ای سه بعدی (3D Pie)، دایره‌ایِ دایره‌ای (Pie of Pie)، دایره‌ایِ میله‌ای(Bar of Pie) ، دونات (Doughnut) • درج نمودارهای میله‌ای شامل نمودار میله‌ای خوشه‌ای (Clustered Bar)، پشته‌ای (Stacked Bar)، پشته‌ای %100 (100% Stacked Bar) ، خوشه‌ای سه بعدی (3D Clustered Bar)، پشته‌ای سه بعدی (3D Stacked Bar)، پشته‌ای %100 سه بعدی (3D 100% Stacked Bar)