جدول 3

جدول 3

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • طراحی کاربردی یک جدول • تراز (Alignment) متن در خانه‌های جدول • جهت متن در خانه‌های جدول (Text Direction) • حاشیه خانه‌های جدول (Cell Margins) • مرتب‌سازی خانه‌های جدول (Sort) • تبدیل جدول به متن (Convert to Text) و تبدیل متن به جدول (Convert Text to Table) • درج فرمول (Formula) • تکرار سطر اول جدول در ابتدای هر صفحه (Repeat Header Rows) • درج صفحه اکسل در ورد (Excel Spreadsheet) • درج جدول‌های آماده (Quick Tables)