شکل 1

شکل 1

توضیحات

آنچه در این جلسه می‌بینید: • درج شکل • تغییر اندازه و چرخش شکل • تغییر شکل (Change shape) • استایل‌های شکل (Shape Styles) • ویرایش نقاط شکل (Edit Points) • انتخاب رنگ، شفافیت و کد رنگ • درج انواع خط o حالت آزاد: خط خطی کردن (Freeform: Scribble) o حالت آزاد: شکل (Freeform: Shape) o منحنی (Curve) • تغییر رنگ، ضخامت، شکل و نوع خط • درج فلش