ویژگی‌های زبان SQL

ویژگی‌های زبان SQL

توضیحات

در جلسه دهم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «ویژگی‌های زبان SQL»، فصل سوم درس پایگاه داده، فصل «زبان پرس‌وجونویسی SQL»، آغاز می‌شود. در ابتدای این فصل، ویژگی‌های زبان SQL شامل موارد زیر ارائه می‌شود : 1) زبان SQL بصورت پایه‌ای یک زبان توصیفی است. 2) زبانSQL بر اساس تئوری جبر رابطه طراحی و پیاده‌سازی شده است. 3) مأموریت اصلی SQL توصیف پرس و جوها است، 4) زبانSQL یک زبان رابطه‌ای کامل نیست.5) با وجود استفاده از مفاهیم شیءگرایی در برخی نسخه‌های SQL این زبان یک زبان شیءگرا تلقی نمی‌شود.سپس دسته‌بندی مجموعه دستورات زبان‌های SQL شامل موارد زیر ارائه می‌شود: (1) Data Definition Language :DDL و (2) Interactive Data Manipulation Language :DML و (3) Embedded SQL and Dynamic SQL و (4) Integrity و (5) Authorization و (6) Transaction control و (7) View definition. سپس انواع داده‌ها در زبان SQL مورد بحث قرار می‌گیرد. بعد از آن دستورات DDL زبان SQL شامل Create database و Create table و Drop table و Alter table شرح داده می‌شود. این مطالب همراه با 6 نکته مهم کنکوری و 8 مثال تشریحی کاملاً در ذهن مخاطب جا انداخته می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده