پیاده‌سازی موجودیت‌ها و روابط بین آنها در مدل رابطه‌ای

پیاده‌سازی موجودیت‌ها و روابط بین آنها در مدل رابطه‌ای

توضیحات

در جلسه بیستم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «یپاده‌سازی موجودیت‌ها و روابط بین آنها در مدل رابطه‌ای»، ادامه فصل چهارم، «طراحی پایگاه داده»، تدریس می‌شود. ابتدا پیاده‌سازی رابطه یک به یک شرح داده می‌شود و یک تست کنکور کارشناسی ارشد نیز در این رابطه مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. سپس پیاده‌سازی رابطه چند به چند شرح داده می‌شود و یک مثال در مورد آن مطرح و به تفصیل در باره آن بحث می‌شود. آنگاه پیاده‌سازی رابطه درجه سه شرح داده می‌شود و یک مثال در مورد آن مطرح و مورد بررسی قرار داده می‌شود. سپس یک تست کنکور کارشناسی ارشد دیگر نیز در این رابطه مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. در انتها پیاده‌سازی رابطه درجه یک و پیاده‌سازی موجودیت ضعیف شرح داده می‌شود و سومین تست کنکور کارشناسی ارشد نیز در این رابطه مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. در انتها رابطه کلی - اختصاصی موجودیت‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیر و یک مثال در مورد آن مطرح و به تفصیل در باره آن بحث می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده