دستورات DML - بخش (3) و عملگرهای ویژه در SQL

دستورات DML - بخش (3) و عملگرهای ویژه در SQL

توضیحات

در جلسه سیزدهم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «دستورات DML - بخش (3) و عملگرهای ویژه در SQL»، ادامه فصل سوم درس پایگاه داده، فصل «زبان پرس‌وجونویسی SQL»، ارائه می‌شود. در جلسه قبل دستور select که پر استفاده ترین و مهم‌ترین دستور SQL محسوب مي‌شود و برای خواندن از پایگاه داده یا به عبارت دیگر گزارش‌گیری از پایگاه داده مورد استفاده قرار مي‌گیرد، به طور دقیق شرح داده شد و 8 پرس‌وجوی مهم در کاربرد این دستور مطرح و به همراه چندین نکته کنکوری و مثال‌ها و تست‌های متعدد با حل تشریحی ارائه شد. در این جلسه پرس‌وجوی نهم به همراه یک مثال و یک نکته کنکوری ارائه می‌شود. سپس دو مفهوم جدول میانی و جدول پایه در این زمینه شرح داده می‌شود.بعد از آن عملگرهای ویژه در SQL با هدف ساده‌سازی هر چه بیشتر تدوین پرس‌وجوها، تلخیص ساختار پرس‌وجوها و درک بهتر پرس‌وجوها ارائه می‌گردد. این عملگرها به لحاظ اهمیت و کاربرد یکسان نیستند. عملگرهای مهم Between, Like, Not like, is null, is not null, in, not in در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. مطالب مهم این جلسه همراه با چندین نکته کنکوری و 6 مثال‌ مهم و 3 تست‌ کنکور ارشد با حل تشریحی ارائه می‌شوند.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده