نرمال‌سازی (1)

نرمال‌سازی (1)

توضیحات

در جلسه بیست و سوم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «نرمال‌سازی (1)»، ادامه فصل چهارم، «طراحی پایگاه داده»، تدریس می‌شود. در جلسه قبل به موضوع نرمال‌سازی اشاره شد و اهداف و مشکلات و معایب نرمال‌سازی بیان شد. در این جلسه ابتدا به این مطلب اشاره می‌شود که نرمال‌سازی یک عملیات چند مرحله‌ای است. حال نرمال‌سازی تا چه مرحله‌ای توصیه می‌شود؟ چرا؟ سپس نرمال فرم اول (First Normal Form-1NF) ارائه شده و در مورد آن بحث می‌شود. همچنین یک مثال در مورد آن مطرح و با ذکر نکات مربوطه تشریح می‌گردد. پس از آن نرمال فرم دوم (Second Normal Form-2NF) تعریف شده و در مورد آن بحث و گفتگو می‌شود. همچنین چند تعریف مهم و چند نکته با ذکر مثال شرح داده می‌شود. سپس 1 تست کنکور کارشناسی ارشد در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن به تفصیل ارائه می‌گردد. بعد از آن، نرمال فرم سوم (Third Normal Form-3NF) و تعریف وابستگی انتقالی مطرح و شرح داده می‌شود و 1 تست کنکور کارشناسی ارشد دیگر نیز در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن به تفصیل ارائه می‌گردد. آنگاه نوبت به نرمال فرم Boyce/Codd یا BCNF می‌رسد و ضمن تشریح آن، وابستگی معکوس نیز تعریف می‌شود. سومین تست کنکور کارشناسی ارشد نیز در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن به تفصیل ارائه می‌گردد. سپس تعاریف، نکات مهم کنکوری و چند مثال دیگر در مورد مطالب فوق تدریس شده و 3 تست کنکور کارشناسی ارشد دیگر نیز در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن به تفصیل ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده