محدودیت‌های جامعیتی و مدیریت تراکنش‌ها در SQL

محدودیت‌های جامعیتی و مدیریت تراکنش‌ها در SQL

توضیحات

در جلسه هجدهم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «محدودیت‌های جامعیتی و مدیریت تراکنش‌ها در SQL»، بخش پایانی فصل سوم درس پایگاه داده، فصل «زبان پرس‌وجونویسی SQL»، ارائه می‌شود و مقدمه‌ای بر شروع فصل چهارم، «طراحی پایگاه داده» نیز در انتهای جلسه گفته می‌شود. ابتدا تعریف محدودیت‌های جامعیتی در SQL گفته می‌شود. برخی از دستوراتی که پیش از این برای تعریف محدودیت‌های جامعیتی در پایگاه داده مطرح شد عبارتند از: primary key ،foreign key، unique، not null، check، on delete cascade و on update cascade. دستور assertion یکی از مهم‌ترین دستورات SQL است که با استفاده از آن می‌توان شرط خاصی را تعریف نمود و پس از آن DBMS ملزم می‌شود در کلیه مراحل پردازش اطلاعات از جمله درج و بروزرسانی این شرط را نقض ننماید. در این خصوص نکات مهمی به همراه 1 مثال و دو تست کنکور کارشناسی ارشد مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. سپس مدیریت تراکنش‌ها در SQL مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و پس از تعریف تراکنش، خواص چهارگانه ACID ارائه و شرح کامل آنها به همراه نکات مربوطه بیان می‌گردد. دو تست کنکور کارشناسی ارشد نیز در مورد مدیریت تراکنش‌ها در SQL مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. در انتهای جلسه نیز مقدمه‌ای بر شروع فصل چهارم، «طراحی پایگاه داده» مطرح و چهار مرحله اصلی طراحی پایگاه داده شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده