نرمال‌سازی (2)

نرمال‌سازی (2)

توضیحات

در جلسه بیست و چهارم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «نرمال‌سازی (2)»، آخرین مطالب فصل چهارم، «طراحی پایگاه داده»، تدریس می‌شود. در دو جلسه قبل، ابتدا به موضوع نرمال‌سازی اشاره شد و اهداف و مشکلات و معایب نرمال‌سازی بیان شد. سپس مراحل عملیات نرمال‌سازی ارائه شد. در ادامه نرمال فرم اول (First Normal Form-1NF)، نرمال فرم دوم (Second Normal Form-2NF)، نرمال فرم سوم (Third Normal Form-3NF) و نرمال فرم Boyce/Codd یا BCNF تدریس شده و 6 تست کنکور کارشناسی ارشد در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن به تفصیل ارائه شد. در این جلسه، ابتدا تفاوت‌های نرمال فرم سوم و BCNF مطرح شده و یک تست کنکور کارشناسی ارشد در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن به تفصیل ارائه می‌گردد. سپس درباره محدودیت‌های مهم در تجزیه جداول بحث می‌شود: عدم گمشدگی (Lossless) و حفظ وابستگی (Dependency) هر کدام با یک مثال تشریحی تدریس شده و ضوابط ریسانن (Rissanen) براي مطلوبیت تجزیه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. همچنین یک نکته مهم کنکوری و یک تست کنکور کارشناسی ارشد در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن به تفصیل ارائه می‌گردد. بعد از آن، نرمال فرم چهارم، وابستگی چند مقداری (Multi-Valued Dependency-MVD) و توسعه قواعد استنتاجی آرمسترانگ در حوزه وابستگی‌های چندمقداری بررسی و سومین تست کنکور کارشناسی ارشد این جلسه در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن به تفصیل ارائه می‌شود. در انتها نرمال فرم چهارم و پنجم به همراه تعاریف و نکات مهم کنکوری مربوطه ارائه شده و سپس چهارمین تست کنکور کارشناسی ارشد این جلسه در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن به تفصیل ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده