رابطه کلی–اختصاصی میان موجودیت‌ها و تئوری وابستگی تابعی

رابطه کلی–اختصاصی میان موجودیت‌ها و تئوری وابستگی تابعی

توضیحات

در جلسه بیست و یکم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «رابطه کلی–اختصاصی میان موجودیت‌ها و تئوری وابستگی تابعی»، ادامه فصل چهارم، «طراحی پایگاه داده»، تدریس می‌شود. ابتدا ادامه مبحث رابطه کلی - اختصاصی موجودیت‌ها از جلسه قبل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و 3 روش مختلف برای پیاده سازی رابطه کلی اختصاصی ارائه می‌شود. سپس مناسب‌ترین روش با ذکر دلایل مربوطه انتخاب می‌شود. سپس انواع رابطه کلی اختصاصی تشریح و ضمن آن 3 تست کنکور کارشناسی ارشد مطرح و حل تشریحی آن به تفصیل ارائه می‌گردد. در انتها تئوری وابستگی تابعی و سه نوع وابستگی بین داده‌ها شرح داده می‌شود: ✓وابستگی تابعی (Functional Dependency-FD) ✓وابستگی چند مقداری (Multi-Valued Dependency-MVD) ✓وابستگی الحاقی(Join Dependency-JD). این مطلب نیز با 2 مثال و شرح آنها همراه خواهد بود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده