شاخص‌گذای، انواع پیوندها و محدودیت‌های امنیتی در SQL

شاخص‌گذای، انواع پیوندها و محدودیت‌های امنیتی در SQL

توضیحات

در جلسه هفدهم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «شاخص‌گذای، انواع پیوندها و محدودیت‌های امنیتی در SQL »، ادامه فصل سوم درس پایگاه داده، فصل «زبان پرس‌وجونویسی SQL»، ارائه می‌شود. ابتدا شاخص‌گذای در SQL مورد بحث قرار گرفته و نکات مهم مربوطه تدریس می‌شود و یک مثال و یک تست کنکور کارشناسی ارشد نیز در این مورد مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود. سپس انواع پیوندها در SQL مورد بررسی قرار می‌گیرند که شامل موارد زیر هستند: 1) Cross Join که همان ضرب دکارتی است 2) Equi Join که همان ضرب دکارتی به همراه شرط ضرب است 3) Inner Join که همان ضرب دکارتی است که برای بیان شرط از on،usingوnatural استفاده می‌شود 4) Outer Join که همان الحاق خارجی در جبر رابطه‌ای است که برای بیان شرط از on،using و natural استفاده می‌شود. در این خصوص نیز 4 مثال و یک تست کنکور کارشناسی ارشد مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. سپس به تعریف محدودیت‌های امنیتی در SQL پرداخته می‌شود. در SQL می‌توان چهار نوع مجوز را به کاربران براساس نیاز آنها و ضوابط مربوطه اعطا نمود. این چهار مجوز عبارتند از: ✓مجوز خواندن اطلاعات (select) ✓مجوز درج اطلاعات جدید (insert) ✓مجوز بروزرسانی اطلاعات (update) ✓مجوز حذف اطلاعات(delete). در این خصوص نیز نکات مهمی به همراه 2 مثال و یک تست کنکور کارشناسی ارشد مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده