گروه‌بندی داده‌ها در SQL و ایجاد جداول مجازی

گروه‌بندی داده‌ها در SQL و ایجاد جداول مجازی

توضیحات

در جلسه شانزدهم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «گروه‌بندی داده‌ها در SQL و ایجاد جداول مجازی»، ادامه فصل سوم درس پایگاه داده، فصل «زبان پرس‌وجونویسی SQL»، ارائه می‌شود. در SQL برای گروه‌بندی داده‌ها دستور group by ارائه شده است، با استفاده از این دستور کاربر مي‌تواند اطلاعات را به تفکیک مورد نیاز خود گروه‌بندی نماید. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان روی خروجی گروه‌بندی شرط گذاشت؟ چگونه؟ در پاسخ به این پرسش دو مثال و یک تست کنکور کارشناسی ارشد مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود. سپس سومین پیاده‌سازی تقسیم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این خصوص نیز یک مثال و یک تست کنکور کارشناسی ارشد مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود. در انتها ایجاد جداول مجازی در SQL مورد بحث قرار می‌گیرد و یک مثال و یک تست کنکور کارشناسی ارشد نیز در این مورد مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده