شاخص‌گذاری اطلاعات و انواع آن

شاخص‌گذاری اطلاعات و انواع آن

توضیحات

در جلسه بیست و پنجم (آخرین جلسه) پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «شاخص‌گذاری اطلاعات و انواع آن»، کل فصل پنجم، «شاخص‌گذاری اطلاعات»، تدریس می‌شود. شاخص گذاری اطلاعات رویکرد رایج برای افزایش سرعت بازیابی اطالعات از جداول پایگاه داده است. در این جلسه به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود: 1) شاخص چیست؟ 2) عملیات شاخص گذاری چگونه در پایگاه داده انجام می‌شود؟ 3) چگونه استفاده از شاخص موجب افزایش سرعت بازیابی اطلاعات از پایگاه داده می‌شود؟ 4) آیاتعریف و نگهداری شاخص هزینه اضافه بر مدیریت پایگاه داده تحمیل می‌کند؟ برای پاسخ به این سؤالات، ابتدا مفهوم فراداده‌ای به نام شاخص بیان می‌شود. سپس تعریف کلید جستجو با یک مثال تشریحی و سپس معیارهای سنجش عملکرد شاخص بیان می‌گردد. بعد از آن مباحث شاخص های مرتب شده و شاخص های مرتب شده روی فایل ترتیبی تدریس می‌شود. سپس شاخص گذاری با استفاده از ساختار B+-tree با چندین مثال و چندین نکته کنکوری ارائه می‌شود. بعد از آن، شاخص‌گذاری مبتنی بر hash و انواع آن یعنی شاخص گذاری مبتنی بر hashبه صورت ایستا (Static hash index) و شاخص گذاری مبتنی بر hash به صورت پویا (Dynamic hash index) به طور مفصل بررسی می‌شود. آنگاه یک تست کنکور کارشناسی ارشد در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن به تفصیل ارائه می‌گردد. سپس به مقایسه شاخص گذاری مرتب شده و شاخص گذاری مبتنی بر hash پرداخته و یک تست کنکور کارشناسی ارشد دیگر نیز در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن به تفصیل ارائه می‌شود. مبحث شاخص Bitmap پاین بخش مباحث این جلسه و درس شیرین پایگاه داده است.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده