تئوری وابستگی تابعی

تئوری وابستگی تابعی

توضیحات

در جلسه بیست و دوم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «رابطه کلی–اختصاصی میان موجودیت‌ها و تئوری وابستگی تابعی»، ادامه فصل چهارم، «طراحی پایگاه داده»، تدریس می‌شود. ابتدا قواعد آرمسترانگ برای به دست آوردن بستار یک مجموعه وابستگی تابعی ارائه می‌شود و ضمن آن 3 تست کنکور کارشناسی ارشد مطرح و حل تشریحی آنها به تفصیل ارائه می‌گردد. سپس بستار یک مجموعه از خصیصه‌ها تعریف شده و چندین مثال و نکته مهم کنکوری در مورد آن ارائه می‌شود. همچنین 4 تست کنکور کارشناسی ارشد دیگر نیز در این رابطه مطرح و حل تشریحی آنها به تفصیل ارائه می‌گردد. آنگاه مجموعه وابستگی‌های تابعی کاهش ناپذیر تعریف و تشریح می‌گردد و نکات مهم آن ذکر می‌شود و هشتمین تست کنکور کارشناسی ارشد نیز در این رابطه مطرح و حل تشریحی آن به تفصیل ارائه می‌گردد. در انتها به موضوع نرمال‌سازی و اهداف و مشکلات و معایب آن اشاره می‌شود که موضوع جلسه بعدی خواهد بود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده