اصول و مفاهیم پایه

اصول و مفاهیم پایه

توضیحات

در جلسه دوم پایگاه داده دکتر کیوان پور، مبحث «اصول و مفاهیم پایه» پایگاه داده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. چرایی پایگاه داده و مزایای آن، معماری پایگاه داده و سه لایه داخلی (Internal level-physical)، ادراکی (conceptual level) و خارجی (external level-view) مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. سپس مفهوم استقلال فیزیکی و استقلال منطقی داده ها مورد بحث قرار داده می شود. مدل های پایگاه داده (database models) شامل مدل سلسله مراتبی (hierarchical model)، مدل شبکه ای (network model)، مدل شیء گرا (object oriented model)، مدل رابطه ای (relational model) و مدل های ترکیبی مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد. همچنین اصطلاحات مهمی مانند کاتالوگ (catalog)، لغت نامه (Data Dictionary-DD)، پرس و جو (query)،DDL (Data Dictionary Language و DML (Data Manipulation Language) و DCL (Data Control Language , و نیز DSL (Data Sub-Language به تفصیل شرح داده می شوند. نکات مهم کنکوری پایگاه داده و تعداد زیادی تست در مورد مباحث فوق مطرح و حل کاملاً تشریحی آن ارائه می شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده