دستورات DML - بخش (1)

دستورات DML - بخش (1)

توضیحات

در جلسه یازدهم پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان « دستورات DML - بخش (1)»، ادامه فصل سوم درس پایگاه داده، فصل «زبان پرس‌وجونویسی SQL»، ارائه می‌شود. ابتدا دستور insert into برای درج اطلاعات جدید در جداول پایگاه داده گفته می‌شود. یک نکته و یک مثال و یک تست نیز در مورد آن با حل کاملاً تشریحی ارائه می‌شود. سپس دستور delete برای حذف سطر یا سطرهای خاصی از جدول پایگاه داده تشریح می‌شود و دو نکته و دو مثال نیز در مورد آن با حل کاملاً تشریحی ارائه می‌شود. در انتها دستور update برای اعمال تغییرات مورد نظر روی مقادیر ثبت شده در پایگاه داده مطرح و شرح داده می‌شود. همچنین دو نکته و دو مثال و دو تست دیگر نیز از کنکور کارشناسی ارشد در مورد آن با حل کاملاً تشریحی ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,800,000 تومان1,440,000 تومان

پایگاه داده