تراکنش‌های توزیع شده و انواع تثبیت توزیع‌شده

تراکنش‌های توزیع شده و انواع تثبیت توزیع‌شده

توضیحات

در جلسه هفدهم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، ادامه فصل چهارم این درس با عنوان «پایگاه داده توزیع‌شده» تدریس می‌شود. در این جلسه دو موضوع مهم تدریس می‌شود: 1) تراکنش‌های توزیع شده (Distributed Transactions) 2) انواع تثبیت توزیع‌شده (Distributed Commit)، ابتدا موضوعات مهمی مثل انواع تراکنش (محلی و سراسری)، ساختار سیستم شامل مدیر تراکنش و هماهنگ‌کننده تراکنش مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس چهار نوع خطا یا خرابی در یگ پایگاه داده بررسی می‌شوند. سپس سه نوع تثبیت توزیع‌شده (Distributed Commit) ارائه می‌شود و با هم مقایسه می‌گردد: 1) Distributed One-phase Commit و 2) Distributed Two-phase Commit (2PC) و 3) Three Phase Commit Protocol (3PC). جزئیات این سه روش به ترتیب مطرح می‌گردد.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته