مباحث تکمیلی (انواع زمان‌بند)

مباحث تکمیلی (انواع زمان‌بند)

توضیحات

در جلسه چهاردهم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، ادامه فصل سوم این درس با عنوان «کنترل همروندی در پایگاه داده» تدریس می‌شود. در این جلسه، انواع زمان‌بند از دو منظر مختلف تقسیم‌بندی شده و دو طبقه‌بندی از زمان‌بندی ارائه می‌شود. سپس Recoverable schedule و Irrecoverable schedule با مثال تشریح می‌شوند. بعد از آن Cascading schedules و Cascadeless schedule شرح داده می‌شوند. آنگاه درباره Strict Schedule صحبت می‌شود. سپس Isolation Levels (سطوح جداسازی) مورد بررسی قرار می‌گیرند. در همه موارد مثال‌های کاملی بحث را تکمیل می‌نماید. یک تست دکترای مهندسی نرم افزار نیز در این خصوص مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته