پروتکل‌های قفل‌گذاری مبتنی بر مهر زمانی و مبتنی بر اعتبار

پروتکل‌های قفل‌گذاری مبتنی بر مهر زمانی و مبتنی بر اعتبار

توضیحات

در جلسه سیزدهم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، ادامه فصل سوم این درس با عنوان «کنترل همروندی در پایگاه داده» تدریس می‌شود. ابتدا پروتکل‌های قفل‌گذاری مبتنی بر مهر زمانی (Timestamp-Based Protocols) شرح داده می‌شوند و قاعده توماس در این خصوص ارائه می‌شود. سپس پروتکل‌های قفل‌گذاری مبتنی بر اعتبار یا Validation-Based Protocol (Optimistic Concurrency Control Technique) ارائه می‌شوند. یک تست دکترای مهندسی نرم افزار نیز در این خصوص مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. سپس ایده نگهداری نسخ مختلف (Multi-version Schemes) برای یک آیتم داده ای با هدف افزایش درجه همروندی تدریس می‌شود و با مثال‌های متعدد اصول و مزایای و معایب روش‌های مربوطه شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته