مفاهیم اولیه کنترل همروندی در پایگاه داده

مفاهیم اولیه کنترل همروندی در پایگاه داده

توضیحات

در جلسه هفتم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، فصل سوم این درس با عنوان «کنترل همروندی در پایگاه داده» آغاز می‌شود و در بخش اول آن «مفاهیم اولیه کنترل همروندی در پایگاه داده» تدریس می‌شود. ابتدا اهداف چندبرنامگی ارائه شده و پس از آن پیامدهای منفی عدم کنترل هم‌روندی مورد بحث و بررسی دقیق قرار می‌گیرد. پس از درک ضرورت کنترل همروندی در پایگاه داده نوبت به طرح مسئله زمان‌بندی می‌رسد. در انتها انواع زمان‌بند شرح داده می‌شود. چندین نکته و دو مثال‌ تشریحی، تکمیل کننده این مبحث مهم است.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته