پروتکل قفل‌گذاری دو مرحله‌ای (The Two-Phase Locking Protocol)

پروتکل قفل‌گذاری دو مرحله‌ای (The Two-Phase Locking Protocol)

توضیحات

در جلسه دهم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، ادامه فصل سوم این درس با عنوان «کنترل همروندی در پایگاه داده» تدریس می‌شود. در جلسه نهم وارد بحث پروتکل‌های کنترل هم‌روندی مبتنی بر قفل شده و قفل‌گذاری ساده به طور مفصل شرح داده شد. سپس مشکلات Simple Locking مطرح و تشریح شد که شامل 4 مشکل زیر بود: 1) نقض سازگاری (ترتیب پذیر نبودن زمان‌بند) 2) امکان بروز مشکل بن‌بست (Deadlock) 3) امکان بروز مشکل قحطی (Starvation) 4) امکان بروز مشکل ابطال پشت سرهم (cascading Rollback). در این جلسه ابتدا در سه مثال این مشکلات به وضوح نشان داده شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس برای رفع این مشکلات، پروتکل قفل‌گذاری دو مرحله‌ای (The Two-Phase Locking Protocol) که به طور مختصر 2PL نامیده می‌شود ارائه می‌گردد و با مثال شرح جزئیات مربوطه و نکات تستی آن بیان می‌شود. سپس یک تست دکترای نرم‌افزار مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. سپس انواع 2PL و بهبودهایی که روی آن انجام شده تا این پروتکل توانمندتر شود ارائه و شرح کاملی از آنها مطرح می‌گردد.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته