مدیریت ترمیم در پایگاه داده با رویکرد ثبت وقایع

مدیریت ترمیم در پایگاه داده با رویکرد ثبت وقایع

توضیحات

در جلسه چهارم درس پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوانپور که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار است، ادامه فصل مدیریت ترمیم در پایگاه داده با عنوان «مدیریت ترمیم در پایگاه داده با رویکرد ثبت وقایع» تدریس می‌شود. در جلسه قبل گفته شد که دو رویکرد اصلی برای انجام ترمیم وجود دارد : 1) روش های مبتنی بر ثبت وقایع (Log based recovery) 2) روش مبتنی بر صفحه سایه (Shadow Page). در این جلسه رویکرد اول، روش های مبتنی بر ثبت وقایع (Log based recovery) شرح داده می‌شود. دو نوع فعالیت ترمیم در حالت اعمال تغییرات به صورت تاخیری و نیز فعالیت ترمیم در حالت اعمال تغییرات به صورت آنی مورد بحث قرار می‌گیرد. Redo و Undo و نکات مربوطه بیان می‌شود. چندین نکته و مثال‌ تشریحی و یک تست، تکمیل کننده این مبحث مهم است.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

پایگاه داده پیشرفته