طراحی الگوریتم
طراحی الگوریتم

دوره های طراحی الگوریتم پرلایک

ابزار های طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

درس طراحی الگوریتم ها یکی از مهم ترین دروس کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دکترای مهندسی کامپیوتر و دکترای فناوری اطلاعات است. در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، 11 درس تخصصی در چهار گروه ضرایب وجود دارند. درس طراحی الگوریتم ها به همراه دو درس ساختمان داده ها و هوش مصنوعی در یک گروه با ضرایب بالا در گرایش های گوناگون قرار می گیرند. دو درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها در کنکور دکترا از اهمیت به سزایی برخوردار هستند.

اساتید طراحی الگوریتم پرلایک