مهندسی نرم افزار
placeholder

دوره های مهندسی نرم افزار پرلایک

ابزار های مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار

درس مهندسی نرم افزار یکی از مهم ترین دروس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات است. در کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، علاوه بر زبان انگلیسی عمومی و تخصصی، اصول و مبانی مدیریت، 5 درس مشترک و 3 درس تخصصی مشترک وجود دارند. مهندسی نرم افزار به همراه چهار درس ریاضی گسسته، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم و شبکه های کامپیوتری، دروس مشترک را تشکیل می دهند.

اساتید مهندسی نرم افزار پرلایک