شبکه های کامپیوتری
شبکه های کامپیوتری

دوره های شبکه های کامپیوتری پرلایک

ابزار های شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

درس شبکه های کامپیوتری یکی از مهم ترین دروس در کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و دکترای مهندسی کامپیوتر (گرایش شبکه و رایانش) است. در کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، علاوه بر زبان انگلیسی عمومی و تخصصی، اصول و مبانی مدیریت، 5 درس مشترک و 3 درس تخصصی مشترک وجود دارند. شبکه های کامپیوتری به همراه چهار درس ریاضی گسسته، ساختمان داده، طراحی الگوریتم و مهندسی نرم افزار، دروس مشترک را تشکیل می دهند.

اساتید شبکه های کامپیوتری پرلایک