طراحی الگوریتم
طراحی الگوریتم

دوره های طراحی الگوریتم پرلایک

ابزار های طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

درس طراحی الگوریتم یکی از مهم ترین دروس کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دکترای مهندسی کامپیوتر و دکترای فناوری اطلاعات است. دو درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها در کنکور دکترا از اهمیت به سزایی برخوردار هستند. در کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، علاوه بر زبان انگلیسی عمومی و تخصصی، اصول و مبانی مدیریت، 5 درس مشترک و 3 درس تخصصی مشترک وجود دارند. طراحی الگوریتم به همراه چهار درس ریاضی گسسته، ساختمان داده ها، شبکه های کامپیوتری و مهندسی نرم افزار، دروس مشترک را تشکیل می دهند.

اساتید طراحی الگوریتم پرلایک