هوش مصنوعی
هوش مصنوعی

دوره های هوش مصنوعی پرلایک

ابزار های هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

درس هوش مصنوعی یکی از مهم ترین دروس کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات است. در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، 11 درس تخصصی در چهار گروه ضرایب وجود دارند. درس هوش مصنوعی به همراه دو درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها در یک گروه با ضرایب بالا در گرایش های گوناگون قرار می گیرند.

اساتید هوش مصنوعی پرلایک