ساختمان داده
ساختمان داده

دوره های ساختمان داده پرلایک

ابزار های ساختمان داده

ساختمان داده

درس ساختمان داده ها یکی از مهم ترین دروس کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دکترای مهندسی کامپیوتر و دکترای فناوری اطلاعات است. دو درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها در کنکور دکترا از اهمیت به سزایی برخوردار هستند. در کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، علاوه بر زبان انگلیسی عمومی و تخصصی، اصول و مبانی مدیریت، 5 درس مشترک و 3 درس تخصصی مشترک وجود دارند. ساختمان داده ها به همراه چهار درس ریاضی گسسته، طراحی الگوریتم، شبکه های کامپیوتری و مهندسی نرم افزار، دروس مشترک را تشکیل می دهند.

اساتید ساختمان داده پرلایک